scheiden scheiding echtscheiding goede advocatenkantoor familierecht

Scheidingsadvocaat te Groningen


Heeg Advocatuur & Mediation helpt u bij uw scheiding (familierecht)

Soms lopen persoonlijke relaties anders dan partijen verwacht hadden. Er is vaak veel aan de beslissing om te gaan scheiden vooraf gegaan. Het is van belang dat de gevolgen van het verbreken van de relatie goed geregeld worden zoals het gezag over kinderen, het hoofdverblijf van de kinderen, de omgang, alimentatie, verdeling / verkoop van de eigen woning en verdeling verdere huwelijksgemeenschap of uitvoering van huwelijkse voorwaarden.

Ook na een ontbinding van een huwelijk of beëindiging van een samenleving kan juridische bijstand noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om een hogere of juist lagere alimentatie te verkrijgen of om de vaststelling van het hoofdverblijf van de kinderen te wijzigen.
Verder kunnen er ook latere wijzigingen nodig zijn in het ouderlijk gezag over de kinderen. Het is raadzaam om in deze situaties een ervaren advocaat in de arm te nemen en in geval van scheiding, alimentatie, omgang en boedelscheiding kan het ook zelfs verplicht zijn om een advocaat te hebben. Op ons kantoor werken alleen zeer ervaren advocaten met meer dan 10 jaar praktijkervaring, waaronder ook een advocaat die lid is van de specialisten verenigingFAS (www.verenigingfas.nl) (vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht)).

Eigen Woning

U gaat scheiden en heeft een eigen woning. Kunt u in de woning blijven wonen of wilt / moet u deze verlaten en een redelijke vergoeding voor de woning ontvangen? En wat als u met een eigen erfenis flink in de woning heeft geïnvesteerd? Kunt u de geïnvesteerde gelden dan weer terugkrijgen of worden deze gewoon in de verdeling betrokken?
Dit zijn allemaal vragen om u goed in bij te laten staan door een advocaat. Wij hebben een zeer ruime ervaring op het gebied van verdeling van woningen en andere boedelscheidingskwesties c.q. afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Verdeling gemeenschap / afwikkeling voorwaarden

Bij een echtscheiding moet er vaak ook een regeling getroffen worden voor de verdeling van het vermogen, alle bezittingen en schulden. Hoe dit moet gebeuren hangt af van de datum waarop u getrouwd bent en of er voor het huwelijk wel of geen afspraken hierover zijn gemaakt. Wij hebben specialistische kennis en ervaring om u bij te staan bij de afwikkeling en verdeling van uw huwelijksvermogensregime.

Per 1 januari 2018 is de wet gewijzigd. Voor huwelijken die op of na 1 januari zijn gesloten geldt geen volledige gemeenschap van goederen meer. De goederen en schulden die ieder van de echtgenoten voor het huwelijk op eigen naam hadden, blijven voor deze echtgenoot. Erfenissen en schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk hebt gekregen blijven van u,
Om te kunnen aantonen of bezittingen van u zijn, is het van belang om een goede administratie bij te houden.

Alimentatie

De wet kent twee soorten alimentatie:
 • kinderalimentatie
 • partneralimentatie

Kinderalimentatie

De verzorgende ouder (de ouder bij wie het kind/de kinderen wonen) kan om een kinderalimentatie verzoeken. Uit de wet blijkt namelijk dat:
"ouders verplicht zijn te voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van een kind tot 18 jaar. Ouders zijn ook verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt."
Alimentatie wordt vastgesteld door eerst na te gaan wat de kinderen nodig hebben. Dit heet de behoefte van de kinderen. Deze behoefte hangt af van het netto gezinsinkomen dat de ouders tijdens hun relatie hadden, van het aantal kinderen dat in het gezin leeft en van de leeftijd van de kinderen. Vervolgens kan er een alimentatieberekening worden opgesteld om na te gaan of en hoeveel de alimentatieplichtige kan betalen. Hiervoor worden de Tremanormen gebruikt. Bij een echtscheiding moet meestal een kinderalimentatie worden vastgesteld.
Er kan ook een situatie zijn waarin de kinderalimentatie al vaststaat. De alimentatieplichtige raakt bijvoorbeeld zijn baan kwijt en kan de alimentatie niet meer volledig betalen of er is een situatie dat de alimentatie te laag is om de kosten van de kinderen van te kunnen voldoen. De alimentatie moet dan gewijzigd kunnen worden.

Partneralimentatie

Partneralimentatie geldt alleen voor ex-echtgenoten. In de wet is hierover het volgende vermeld: "De rechter kan aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft (noch zich in redelijkheid kan verwerven) op diens verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen." Hoeveel jaren een alimentatieplichtige moet betalen verschilt per geval. Per 1 januari 2020 is namelijk de Wet Herziening Partneralimentatie in werking getreden. Deze wet geldt alleen voor nieuwe scheidingen. Voor echtscheidingen die voor 1 januari 2020 bij de rechtbank zijn aangevraagd, geldt het oude recht met een maximum alimentatieduur van 12 jaar en voor scheidingen die na 1 januari 2020 bij de rechtbank zijn aangevraagd, geldt het nieuwe recht met een maximum alimentatieduur van 5 tot 12 jaar (afhankelijk van de situatie van partijen en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde).

Alimentatierecht tot 1 januari 2020

Als u voor 1 januari 2020 bent gescheiden of als voor deze datum uw scheiding bij de rechtbank is aangevraagd dan valt u onder het oude alimentatierecht. Dit betekent dat de maximale duur van uw partneralimentatie 12 jaar is, tenzij u maar heel kort gehuwd bent geweest. Als u namelijk niet langer dan 5 jaar gehuwd bent geweest en als uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren dan is de alimentatieduur gelijk aan de duur van het huwelijk. Als u bijvoorbeeld maar 3 jaar getrouwd bent geweest en er uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren, dan is de maximale alimentatieduur ook maar 3 jaar.

Alimentatierecht na 1 januari 2020

Als uw scheiding na 1 januari 2020 is aangevraagd, dan valt u onder de Wet Herziening Partneralimentatie. De alimentatieduur is dan gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximumduur van 5 jaar. Als het huwelijk dus bijvoorbeeld 8 jaar heeft geduurd dan is de alimentatieduur maximaal 4 jaar. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen van toepassing, en wel de volgende:
 • Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren, dan eindigt de alimentatie niet eerder dan het moment waarop het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Als het jongste kind dus op het moment van scheiding nog maar 1 jaar oud was, dan eindigt de alimentatie op het moment dat dit kind 12 jaar is geworden en is de alimentatieduur dus 11 jaar;
 • Als er sprake is van een langdurig huwelijk (huwelijken van 15 jaar of langer), waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de voor hem of haar geldende AOW-leeftijd, dan eindigt de alimentatieverplichting op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De alimentatieduur bedraagt dan dus maximaal 10 jaar (maximaal tot het bereiken van de AOW-leeftijd);
 • Als er sprake is van een langdurig huwelijk (huwelijken van 15 jaar of langer), waarbij de alimentatiegerechtigde geboren is op of voor 1 januari 1970 en zijn of haar leeftijd is meer dan 10 jaar lager dan de AOW-leeftijd, dan bedraagt de alimentatieduur maximaal 10 jaar. Deze regeling is een overgangsregeling en geldt daarom alleen gedurende de eerste 7 jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Daarna vervalt deze uitzondering.


Hardheidsclausule

Zowel voor gevallen die onder het recht van voor als na 1 januari 2020 vallen geldt er in uitzonderlijke gevallen een hardheidsclausule. De alimentatieduur kan worden verlengd als de beëindiging van de partneralimentatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de alimentatiegerechtigde kan worden gevergd. De rechter kan (indien binnen drie maanden sinds de beëindiging van de partneralimentatie zijn verstreken) nog een alimentatietermijn vaststellen.

Vaststellen of wijzigen alimentatie

Op ons kantoor zijn meerdere advocaten werkzaam die kundig en gespecialiseerd zijn in alimentatiezaken. We kunnen deze volgens de juiste methode voor u berekenen, maar ook adviezen geven over de vraag of het zinvol is om een alimentatieprocedure te beginnen of verweer te voeren. Zowel voor de alimentatiegerechtigde als voor de alimentatieplichtige is het van belang zich gedegen voor te laten lichten over de nieuwe wetgeving en de gevolgen die dat voor hen heeft. Niet alleen de termijn, maar ook de fiscale aftrek van partneralimentatie is veranderd. In 2019 was de betaalde partneralimentatie nog aftrekbaar tegen het tarief van 51,75%. Dit zal echter geleidelijk gaan dalen naar 37,05% in 2023. In tegenstelling tot de termijn geldt deze wijziging ook voor al lopende alimentatieverplichtingen. Als uw alimentatie minder aftrekbaar is, kan dit een grondslag zijn voor een wijziging van de alimentatie. Ook hierover kunnen wij u adviseren.

Overige onderwerpen

Wij kunnen u juridische bijstand geven op alle gebieden van het personen en familierecht. Hieronder valt:
 • echtscheiding
 • ontbinding geregistreerd partnerschap
 • verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
 • boedelscheiding
 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • alimentatie
 • levensonderhoud en wijziging daarvan
 • ouderlijk gezag
 • omgangs- en informatieregelingen
 • wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk
 • erkenning/ontkenning vaderschap, etc.
Voor meer informatie zie onze specifieke website www.scheidengroningen.nl

Echtscheidingsadvocaat in Groningen

Wilt u scheiden dan kan Heeg Advocatuur & Mediation u bijstaan bij uw echtscheiding of een onderdeel daarvan, bijvoorbeeld verlaging van de alimentatie. Wij zijn ervaren, goed en goedkoop. Voor meer informatie zie: over ons of kosten. Wanneer u een vraag heeft kunt u met ons contact opnemen contact zie: contact